ZMIANA ZASAD WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 czerwca 2017r. ulegają zmianie zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Uzyskania zezwolenia nie wymagają m.in.:

a) krzew lub krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

b) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniące funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

c) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 – 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 – 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

e) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
– jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe
– jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

– inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

U W A G A !

W przypadku usuwania drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy Popów, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 – 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Pozostałe podmioty (poza osobami fizycznymi) zobowiązane są do złożenia stosownego wniosku i uzyskania zezwolenia – decyzji Wójta Gminy Popów na usunięcie drzew.

Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 18 Urzędu Gminy Popów,

tel. 343177067

 FORMULARZE DO POBRANIA:

Wniosek
Zgłoszenie

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00