Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 25 maja 2017 roku. : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

Sesja odbędzie się 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję sesję Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Popów.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Instytucji Kultury za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

 9. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 rok.

 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

 11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

 12. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 13. 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki bohatera narodowego – prezentacja.

 14. Dyskusja.

 15. Interpelacje i zapytania radnych

 16. Zapytania sołtysów i mieszkańców.

 17. Podjęcie uchwał w sprawie:

– Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

– Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.

– Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

– Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Popów za 2016 rok.

– Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023S Zawady – Mokra – Kłobuck.

– Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na inwestycje pod nazwą termomodernizacja budynku gimnazjum, przy ul. Szkolnej nr 8 w Zawadach.

18. Zamknięcie obrad XXXI/2017 Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Wróż

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00